REGULAMIN

Regulamin Akcji Promocyjnej

Sprzedaż Notebooka dla biznesu – z Audytem RODO w promocyjnej cenie” – Edycja 2

(dalej jako „Regulamin”)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Sprzedaż Notebooka dla biznesu – z pakietem usług za 1 zł” (dalej jako „Promocja” lub „Akcja promocyjna”) jest CHECKBOX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 40/1, 135 Łódź, NIP: 7292719953, REGON: 368667437, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000702467, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 złotych, w całości wpłaconym (dalej zwana „Organizatorem”).
 2. Promocja prowadzona będzie na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepie internetowym na stronie  Computer4Bsiness.pl, w których dostępne będą Produkty Promocyjne.  (dalej jako „Sklep Internetowy”).
 3. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 28.12.2021 r., a kończy się w dniu 31.01.2022 r. o godz. 23:59 (dalej jako „Okres Sprzedaży Promocyjnej”).
 4. W Promocji może wziąć udział tylko mikroprzedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej, który przetwarza dane osobowe, dokonująca zakupu towarów w ilościach detalicznych na potrzeby własnej działalności gospodarczej. (dalej jako „Uczestnik”).
 5. W Promocji nie mogą wziąć udziału osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty, które nie mieszczą się w definicji mikroprzedsiębiorcy.  
 6. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o okolicznościach przemawiających za tym, że kupujący nie jest mikroprzedsiębiorcy albo narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia na promocyjnych warunkach lub wystawienia faktury na kwotę 300 zł netto za Przeprowadzenie audytu RODO stanowiącą cenę regularną za audyt on-line.
 7. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internatowego pod adresem www.computer4business.pl. oraz w siedzibie Organizatora.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Klient w okresie obowiązywania promocji dokonujący zakupu produktów dostępne są w kategorii Notebooki na stronie Organizatora  (dalej jako „Produkt Główny”) otrzyma możliwość uzyskania również Audytu RODO za 1 zł. Netto (1,23 zł brutto). Benefit zostanie dodany przez Dział Obsługi Klienta w momencie finalizacji zamówienia.
 2. Audyt RODO będzie przeprowadzony za pomocą video-czatu lub rozmowy telefonicznej umówionej  przez wykwalifikowanego eksperta w ciągu tygodnia od dokonania zakupy Produktu Głównego. Audytor po zakończeniu spotkania w ciągu 5 dni roboczych przygotuje raport zawierający punkt, które będą wymagały podjęcia działań przez Klienta w celu dostosowania audytowanego podmiotu do wymogów RODO. Wdrożenie odpowiednich procedur czy przegotowanie wzorów wymaganych dokumentów nie jest objęte produktem w cenie promocyjnej.
 3. Liczba Produktów Promocyjnych jest ograniczona. Organizator przynajmniej raz dziennie będzie aktualizować informacje o dostępności każdego modelu notebooka w magazynie Organizatora.
 4. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny. Warunkami uczestnictwa w Promocji jest dokonanie w okresie obowiązywania Promocji zakupu jednego Produktu Głównego, Zakupu Audytu RODO oraz użycie kodu rabatowego.
 5. Klient może dokonać zakupu poprzez złożenie zamówienia na stronie Sklepu internetowego lub telefonicznie.
 6. Każdy Uczestnik promocji może wziąć udział w Promocji jeden raz. Uczestnik będzie identyfikowany za pomocą numeru NIP podanego do faktury.
 7. Akcja Promocyjna nie zezwala na zakupy hurtowe. Przez zakup hurtowy rozumie się zakup w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej więcej niż 1 sztuki tego samego modelu danego Produktu Głównego lub więcej niż 1 sztuki z danej kategorii produktowej. W przypadku zakupu hurtowego Uczestnik otrzyma tylko jeden rabat.
 8. Promocja nie może łączyć się z innymi akcjami promocyjnymi w Sklepach internetowym Organizatora.
 9. Rabat wynikający z niniejszej Promocji nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, którego cena była rabatowana na skutek Akcji Promocyjnej, cena jaka będzie zwracana Uczestnikowi wynosić będzie wartość zapłaconą przez Uczestnika, tj.: cenę po uwzględnieniu rabatu. W przypadku zwrotu Produktu Głównego Uczestnik będzie zobowiązany dopłacić 376,77 zł za przeprowadzony Audyt chyba że audyt nie był rozpoczęty i Uczestnik zrezygnował z zakupu tej usługi.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość do wygaszenia (wyłączenia) Promocji. Przed zakończeniem Akcji promocyjnej bez podania przyczyny.
 12.  Ilość Produktów Promocyjnych jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych w Sklepie Internetowym, jednocześnie dodawanie nowych produktów np. nowych modeli notebooków do kategorii objętej promocją nie oznacza zmiany warunków promocji.
 13. Promocją Organizator obejmuje modele, które sprowadzi na indywidualne zamówienie Uczestnika.

§ 3

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie nazwy Promocji w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum Nazwę podmiotu, numer NIP, imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby zgłaszającej reklamację, jak również wskazanie przyczyny reklamacji, opis ewentualnych nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.
 3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi zgłaszającego w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji o podjętych działaniach i sposobach rozstrzygnięcia.
 4. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie Internetowym rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do udziału Klienta  jako Uczestnika w Promocji konieczna jest akceptacja zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej.
 3.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. siły wyższej,
  1. gdy jest to konieczne do zgodnego z prawem przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności w razie zmian obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej Akcji Promocyjnej,
  1. oczywistych omyłek i błędów pisarskich,
  1. zmiany zasad przeprowadzania Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w szczególności naruszać uprawnień uzyskanych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany w Regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.